کیلوگرم شمش طلا در چهارماه گذشته در بزرگترین کارخانه استحصال طلای کشور و غرب اسیا تولیدشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما   مدیرعامل مجتمع معدنی وصنعتی طلای زرشوران تکاب  گفت این میزان شمش به ارزش 197میلیارد ریال در بازار بورس عرضه و به فروش رفته است.
احمدی با اشاره به رشد تولید طلا در این مجتمع  گفت این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال که 135کیلوگرم بود 30درصدافزایش یافته است.
وی  بااشاره به برنامه تولیدات این مجتمع گفت امسال 600کیلوگرم شمش طلاو300کیلوگرم نیزنقره درمجتمع معدنی وصنعتی طلای زرشوران استحصال می شود.
وی همچنین بااشاره به اجرای طرح توسعه ای درمجتمع معدنی وصنعتی طلای زرشوران افزود بااجرای این طرح تولیدشمش طلادرسال 97 به 2تن وتولیدنقره نیزاز600کیلوگرم به یک تن ودویست کیلوگرم افزایش خواهدیافت.
مدیرعامل مجتمع معدنی وصنعتی طلای زرشوران عیارطلای تولیدی کارخانه استحصال طلای زرشوران را24ونهصدونودوهشت اعلام کردوگفت بااجرای طرح های توسعه ای ومذاکرات صورت گرفته بابرخی شرکت های معتبرخارجی ازجمله فرانسه ،استرالیا،گرجستان وقرقیزستان،برای فعالیت دراین مجتمع ،این عیاربه 4ونه دهم که ارزش جهانی است ارتقاخواهدیافت
احمدی جایگاه ایران رادرتولیدطلادرجهان دررتبه 54 و در اسیا در رتبه چهارم اعلام کردو گفت بااجرای طرح توسعه معدن وتولید2تن طلادرسال درکارخانه استحصال طلای زرشوران ظرفیت تولیدطلا درکشوراز3تن به دوبرابرافزایش یافته ومقام ایران اسیادرتولیدطلابه رتبه دومی ارتقاخواهدیافت
وی ظرفیت مجتمع معدنی وصنعتی طلای زرشوران درتولیدنقره 50تن اعلام کردوافزودباتوجه به ارزش افزوده درتولیدنقره، مطالعات اولیه تولیدنانوذرات نقره صورت گرفته و در این زمینه باجهاددانشگاهی دانشگاه شریف مذاکراتی انجام شده وبزودی فعالیت انان دراین محل شروع خواهدشد.
مدیرعامل مجتمع معدنی وصنعتی طلای زرشوران همچنین بااشاره به فعالیت واشتغال 675نفربه طورمستقیم دراین مجتمع گفت بااجرای طرح توسعه این میزان اشتغال به 1000نفرافزایش خواهدیافت.
مجتمع معدنی و صنعتی طلای زره شوران تکاب بزرگترین معدن طلای ایران و غرب آسیاست که با داشتن 108تن طلای خالص باعیارمتوسط 4پی پی ام وذخیره 27ونیم میلیون تن کانسنگ سالانه یک تن شمش طلا در آن استحصال می شود.
برای راه اندازی این مجتمع بیش از 2 هزارمیلیاردریال اعتبار هزینه شده است.
منبع : تكاب |تولید142 کیلوگرم شمش طلا در مجتمع زرشوران تکاب
برچسب ها : طلای ,مجتمع ,زرشوران ,معدنی ,وصنعتی ,استحصال ,طلای زرشوران ,معدنی وصنعتی ,وصنعتی طلای ,مجتمع معدنی ,استحصال طلای ,مجتمع معدنی وصنعتی ,مدیرعامل